در اقتصاد جهان امروز شرکت‌ها باید همه فعالیت‌ها و توانمندی‌های خود را متوجه رضایت مشتری کنند، چرا که مشتریان تنها منبع برگشت سرمایه هستند. بنابراین بازار رقابتی امروز همه سازمان‌ها را ملزم به مشتری مداری می‌کند. در حقیقت رابطه بسیار قوی بین کیفیت محصول و خدمات، رضایت مشتری و سودآوری شرکت وجود دارد و رسیدن به رضایت مشتری که در نهایت منجر به سودآوری می‌شود؛ هدف اصلی تجارت است.
اندازه‌گيري رضايت مشتري، ابزار مؤثري براي كنترل عملكرد كلي سازمان ارائه كرده و سازمان را در تشخيص ضعف‌هايش و تلاش براي برطرف كردن آن‌ها ياري مي‌دهد و امكان شناسایي برتري‌هاي اقتصادي به مقتضاي شرايط خاص زماني را براي سازمان فراهم مي‌سازد.

ما چگونه به سازمان‌ها کمک می‌کنیم؟
در رویکرد تعالی‌سازان به اندازه‌گیری رضایت ذی‌نفعان، ابتدا كلیه روش‌ها و منطق كار در كارگاه‌ها و جلسات آموزشی به مدیران سازمان منتقل شده و پس از آن گروه‌های متمركز داخلی با كارشناسان و خارجی با مشتریان برگزار می‌گردد تا مهمترین خواسته‌ها و انتظارات مشتریان شناسایی و رتبه بندی گردد. در گام بعدی مبتنی بر نتایچ جلسات برگزار شده و همچنین مدل اروپایی اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان،‌ پرسشنامه و ابزار گردآوری اطلاعات طراحی شده و پس از استانداردسازی،‌ پرسشنامه‌ها در سطح مشتریان گردآوری شده و نهایتا گزارش بازخورد تهیه و تدوین می‌گردد.

مراحل اجرایی کار

ویژگی‌های سیستم اندازه‌گیری رضایت ذی نفعان تعالی سازان

  • مشارکت تیم سازمان در کلیه مراحل طراحی و جاری سازی
  • بهره گیری از مدل‌های روز دنیا در سنجش رضایت مشتریان
  • برگزاری نظرسنجی به صورت حضوری یا تلفنی
  • استفاده از تحلیل های کیفی و کمی در کنار هم
  • کمک به اجرایی سازی پروژه های بهبود تعریف شده