در بسیاری از پروژه‌های مشاوره مدیریت در کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی پیش از تشخیص به تجویز پرداخته می‌شود، در حقیقت وجود تعدادی نسخه‌های از پیش تعریف شده در حوزه مدیریت منابع انسانی باعث می‌شود بدون توجه به وضع بلوغ سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی نسخه مشترکی برای همه تجویز شود، بطور مثال سازمانی با کاهش بهره‌وری روبروست تجویز می‌شود: برنامه جانشین پروری طراحی کنید! غافل از این که این سازمان هنوز شرح وظایف و مسئولیت افراد شفاف نیست، گردینگ شغلی و سیستم پرداخت عادلانه طراحی نشده و…به عبارتی سازمان هزار راه نرفته دارد که بدون بازسازی این زیرساخت‌ها، بهترین سیستم‌های مدیریت منابع انسانی نیز در اجرا با شکست مواجه می‌شوند.

ما چگونه به سازمان‌ها کمک می‌کنیم؟

ما با بهره‌گیری از مدل‌های مختلف ارزیابی نظیر مدل 34000 فرآیندها و نتایج منابع انسانی سازمان شما را بررسی و به بیان بهتر آسیب شناسی می‌کنیم، و با شفاف شدن وضع موجود سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی، به شما می‌گوییم کجا هستید و برای آینده چه باید بکنید؟ نقشه راه تعالی مدیریت منابع انسانی در قالب پروژه‌ها و اقدامات در حوزه مدیریت منابع انسانی خروجی اصلی این فرآیند است.

مراحل اجرایی

ویژگی‌های سیستم شناخت تعالی سازان

  • اندازه‌گیری کیفیت فرآیندهای منابع انسانی
  • هموارسازی حرکت تعالی منابع انسانی
  • انتخاب درست و صحیح پروژه‌های بهبود در حوزه مدیریت منابع انسانی
  • برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه منابع انسانی
  • امکان مقایسه سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی سازمان با سازمان‌های پیشرو
  • تشخیص زمان و مکان مناسب برای استفاده از ابزارهای نوین مدیریت منابع انسانی
  • کمک به مدیران در انتخاب بهترین رویکردها با توجه به مقتضیات سازمان