چنانچه تمایل به همکاری با گروه مشاوران تعالی سازان را دارید زمینه همکاری مورد نظر و رزومه خود را این آدرس ارسال فرمایید. پس از بررسی درخواست شما و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهیم گرفت.