سرفصل محتوایی:
• مفاهیم اولیه برنامه ریزی استراتژیک
• تاریخچه تکامل برنامه ریزی استراتژیک
• فرآیند عمومی مدیریت استراتژیک
• رویکردهای اثربخش و نوین تدوین استراتزی
• جاری سازی استراتژی در سازمان
• استراتژی در شرایط عدم قطعیت
• سیستم متداول بکارگیری استراتژی در سازمان