این کارگاه برای دومین بار در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. در این جلسه آموزشهایی در مورد ترجیحات فکری و ارتباطات سازمانی ارائه گردید. سعی شد در این کارگاه با استفاده از کارهای گروهی و با حضور فعال، شرکت کنندگان در جریان جلسه برگزار شود. هدف این کارگاه یادگیری افراد برای ارتباط موثرتر با مشتریان و همکاران، شناخت ارزشهای سازمان و همچنین شناختن تیپ های شخصیتی مختلف بود.