دومین جلسه کارگاهی مدیریت استراتژیک در تاریخ 23 مرداد ماه 96 در بیمارستان آیت الله یثربی کاشان برگزار گردید.

 

در  این کارگاه با مشارکت 25 نفر از مسئولین و مدیران بیمارستان آیت الله یثربی کاشان ، بیش از 350 مورد نقطه نظر در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدات و چالش های بیمارستان دریافت گردید. این موارد در ضمن گفتگوهای چالشی در نهایت به جمع بندی رسیده و موارد نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات استراتژیک سازمان استخراج و مورد تصویب قرار گرفت.

این اطلاعات مبنایی برای تدوین برنامه استراتژیک سازمان در ادامه خواهد بود.