جلسه برنامه ريزي استراتژيك در سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي با حضور معاون وزيرجهاد كشاورزي برگزار شد

جلسه برنامه ريزي استراتژيك 5 اسفندماه جاري با حضور دكتر اسكندر زند معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، دكتر باقري قائم مقام و مشاور رئيس سازمان، معاونان و مديران ستادي سازمان و آفای عراقي مديرعامل شركت مشاوران تعالي سازان با موضوع «آشنايي با مفاهيم مديريتي و گفتگويي در باب استراتژي و ضرورت هاي آن» در سالن انديشه ستاد سازمان برگزار شد.

در اين جلسه معاون وزيرجهاد كشاورزي ضمن تشريح گستردگي فعاليت هاي سازمان در عرصه هایي چون دريا و جنگل، برنامه ريزي دقيق و منسجم براي پيشبرد اهداف سازمان را از نيازهاي اساسي دانست. وي با  اشاره به 83 برنامه راهبردي، برنامه محوري را اساس برنامه ريزي هاي آينده برشمرد .

دكتر زند با اشاره به شرایط كنوني از جمله وجود تحريم هاي اقتصادي وبرنامه هاي اقتصاد مقاومتي، سرعت بخشيدن به فعاليت ها و به روز رساني استراتژي ها را ضروري دانسته و با  اذعان به اینکه برنامه مديريت جديد در پيشبرد كارها موثر است برنامه ریزی استراتژیک را در راستای تحقق فعالیتهای سازمان مطرح کرد.

سپس مديرعامل شركت مشاوران تعالي سازان با ذكر ساختار هاي كاملا متفاوتي كه بين سازمان هاي دولتي و بخش هاي خصوصي هست، نقاط قابل قبولي از اشتراكات مديريتي در هر سيستم را مهم ارزيابي كرد و تجربيات موفق آن ها را ارزشمند دانست. وي توسعه يافتگي هر كشور را تابعي از ميزان تعالي سازمان هاي آن برشمرد و افزود: هر سازماني به ميزان قابليت هاي مديريتي بكار گرفته شدن در آن توسعه مي يابد. وی مديريت را امري اكتسابي دانست و  توسعه و رهبري را امري شدني و ازجنس آموزش، مهارت و يادگيري مطرح کرد.

آقای عراقي طي سخناني مفاهيم مختلفي چون ارزش ها و خط مشي هاي اخلاقي، ماموريت ها، استراتژي هاي قابل تغيير در سازمان را تشريح نمود و لزوم بررسي و بروز رساني آن را يادآور شد.

وي با اشاره به ارتباط مفاهيم تدبير و اميد در اداره جامعه ، تدبير را حاصل فكر و انديشه خوبي دانست كه موفقيت فعاليت ها را تضمين مي كند، و با ايجاد اميد به پيشرفت، دستاوردهاي مطلوبي را حاصل مي نمايد. سپس هریک از حاضران در جلسه نقطه نظرهای خود را بيان کرده وبا طرح سوال هایی موضوع برنامه ریزی استراتژیک و ضرورت آن را دریک سازمان یاد آورشدند.