اﻋﺘﺒﺎربخشی بیمارستانی

اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸـــــــــــــــﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ از وﺟﻮد و اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و …

۲۳
بهمن

مدیریت استراتژیک بیمارستان

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از …

۲۳
بهمن