در راستای اجرای پروژه برنامه ریزی استراتژیک در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در تاریخ 5 خرداد 94 کارگاه گزارش وقایع روزانه DOB در محل سازمان برگزار گردید. در این کارگاه که رئیس سازمان آقای دکتر زند به همراه معاونان و سایر مدیران ارشد سازمان نیز درآن حضور داشتند،شرکت کنندگان با مفهوم گزارش وقایع روزانه و نیز اجرایی کردن آن آشنا شدند.