تحصیلات و سوابق اجرایی

  • مشاور و مدرس حوزه منابع انسانی
  • دکترای مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی
  • ارزیاب ارشد جایزه تعالی منابع انسانی از دوره دوم جایزه تا کنون
  • دارای مدرک عالی مدیریت منابع انسانی  از موسسه TAFE استرالیا
  • عضو انجمن‌های حرفه‌ای مدیریت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • معاون منابع انسانی شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا (1397-1389)
  • مدیر آموزش و توسعه شرکت فن آوری آبهای عمیق(1389-1386)
  • مدیرعامل موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک (1386-1383)
  • موسس و مدیر مرکز آموزش و نظرسنجی دانشگاه امیرکبیر (1383-1380)