به عنوان متولی منابع انسانی در سازمانی مشغول به کار شده‌ام از کجا باید شروع کنم؟ چه فرآیندهایی را در سازمانم مستقر کنم و چگونه؟!

فقدان دانش و آموزش‌های کاربردی آزموده شده در ایران، دغدغه بسیاری از مدیران منابع انسانی است که به دنبال انجام فعالیت‌های ارزش‌آفرین و بومی شده در سازمان خود هستند.
دوره آموزشی توانمند سازی مدیران منابع انسانی به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی و با روش‌های آزموده شده در ایران، و در پاسخ به همین دغدغه ایجاد شده است. به گونه‌ای که مدیران و کارشناسان منابع انسانی با طی این دوره قادر باشند فرآیندهای اصلی منابع انسانی را در سازمان خود طراحی و پیاده سازی نمایند.