اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ  ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ، ﻣﺸـــــــﺎرﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻣﺘﻮازن روﯾﮑﺮدى اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ در ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮای  آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼـــﺼـــﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸـــﺎوره ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  از ﻗﺒﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸــــﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ را در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

مزایای استفاده از BSM

  • پیوستگی در مدیریت استراتژیک (طراحی چشم‌انداز، ماموریت، ارز ش‌ها، اهداف استراتژیک، شاخص‌ها،  اقدامات استراتژیک و …)
  • مشارکت مدیران ارشد و امکان بازنگری اهداف استراتژیک به صورت مداوم
  • در نظر داشتن توازن در تامین نیازهای ذینفعان
  • اولویت‌بندی نیازهای سازمان
  • طراحی کارت BSC و پایش اجرای استراتژی در سازمان
  • تشکیل شورای تحولات راهبردی و کمیته کام به عنوان اتاق فکر و بازوی اجرایی در سازمان
  • مدیریت در اجرای برنامه‌های استراتژیک سازمان با استفاده از داشبورد سازمانی
  • طراحی کارت TLR جهت مانیتورینگ سازمان و پایش پیشرفت پیاده‌سازی استراتژی