این کارگاه با حضور رئیس بیمارستان، مدیر شبکه بهداشت و سایر مدیران ارشد بیمارستان که از این به بعد مدیر پروژه های استراتژیک کارت امتیازی متوازن نیز هستند، در تاریخ 22 فروردین 94 برگزار شد و شرکت کنندگان شناسنامه پروژه های مربوط به خود را به صورت گروهی تکمیل کرده و آن را در حضور سایرین در فضای باز بیمارستان ارائه نمودند.

همچنین در اولین جلسه کمیته کام که پس از کارگاه برگزار شد، اهداف کمیته کام، وظایف اعضا و … آموزش داده شد و در خصوص رنگ زرد و دبیر کمیته کام تصمیم گیری شد