این کارگاه در تاریخ 94/4/8 با حضور مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و کلیه مدیران ارشد شرکت سیم و کابل ابهر برگزار شد. در این جلسه سعی شد شرکت کنندگان با موضوعات اساسی مدل کسب و کار آشنا شوند و همچنین در مورد هر کدام از موضوعات مدل کانواس توضیحاتی ارائه گردید و در ادامه این کارگاه با استفاده از مدل کسب و کار یکبار شرکت مورد بررسی قرار گرفت