برای دریافت فایل کامل  کتاب کلید در وضعیت روشن   اینجا  کلیک کنید.