باشگاه مشتریان

گاهی برای بودن در کنار مشتریان از قدیم تا هنوز

list item image

مطالعه

list item image

ارتباط و همفکری

list item image

خلق تجربه‌های متفاوت

شرکت مشاوره مدیریت تعالی سازان برای قدردانی از مشارکت فعال همراهان، باشگاه مشتریان را فرصتی برای هم افزایی و همفکری و خلق تجربه های متفاوت مشتریان در تمام نقاط ایران می داند. 

فرصت های عضویت

شرکت در سمینارها و مشارکت در برگزاری آنها

عضویت در انجمن‌های تخصصی

دسترسی به گزارش‌ها و تحلیل‌های آماری

شرکت در بازدید‌های تخصصی

انواع عضویت

شما می‌توانید به عنوان شخصی حقیقی یا نماینده رسمی سازمانتان در باشگاه تعالی سازان عضو شوید:

سازمان ها (حقوقی)
اشخاص (حقیقی)