خدمات ما

مدیریت استراتژیک متوازن (BSM)

مدیریت استراتژی متوازن، راه حلی برای شناخت، تدوین و همراستا کردن استراتژی با فعالیت های سازمانهاست. بر اساس این مدل، مدیران ارشد و میانی سازمان حین تدوین و پیاده سازی در موقعیت مشارکت فعال قرار می گیرند، به این معنا که در تمام جلسات بر مبنای مستندات واقعی تصمیم گیری می کنند. پیشبرد مسیر اجرای این مدل بر اساس واقعیات روز سازمان و محیط کسب و کار، اصل مهمی است که تسهیلگران کارگاه به آن متعهد هستند.
ابزار مورد استفاده در این مدل - کارت امتیازی متوازن (BSC) -  کلیه مسائل مهم سازمان را در حداقل چهار وجه مالی، مشتری و بازار، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری فرموله می کند. به این ترتیب میزان تحقق هر یک از اهداف در دوره های زمانی تعیین شده، قابل اندازه گیری و مدیریت خواهد بود.
مشاوران تعالی سازان، در مسیر تدوین و پیاده سازی این مدل، از طریق تسهیلگری کارگاه ها و مربیگری تیم مدیران ارشد سازمانها، از صحت و کیفیت برگزاری جلسات و حصول نتایج اطمینان حاصل می کنند. در نهایت جلسات کام (کارت امتیازی متوازن) نقطه اتصال سازمان با استراتژی پویا و همیشگی هستند که در این مسیر، از طرف تیم مشاور پشتیبانی خواهند شد.
​​​​

مدیریت رضایتمندی ذینفعان (SSM)

شناسایی و تحلیل نیازها و انتظارات ذینفعان، اولین گام برای اولویت بندی و مدیریت آنهاست، به خصوص زمانی که این انتظارات در تضاد با یکدیگر و با اهداف اصلی سازمان است. این راه حل به سازمان کمک می کند که نیازهای ذینفعان در تمامی سطوح شناخته شده و نسبت به راهکارهای پاسخگویی به آنها، تصمیم متناسب گرفته شود.
در این رویکرد، ذینفعان داخلی، کارکنان، مدیران، پیمانکاران و همچنین ذینفعان خارجی، مشتریان، سازمان همکار و رقیب، سازمانهای بالادستی و ... مطالعه و بررسی شده و در مورد امکان استفاده از پتانسیلهای هر یک تصمیم گیری می شود.
مشاوران تعالی سازان، در فرایند شناسایی و ارتباط با ذینفعان، با استفاده از پرسشنامه های بومی سازی شده هر سازمان، ابزارهای آنلاین و توانمندسازی نیروی انسانی، اطمینان حاصل می کنند که دغدغه های طرفین به صورت مستمر و به موقع، شناسایی شده و در سریع ترین زمان ممکن پاسخ مقتضی ارجاع شود.

مدیریت منابع انسانی (HRM)

مدیریت منابع انسانی، به عنوان بخش اساسی وجه رشد و یادگیری کارت امتیازی متوازن، پایه و زیربنای تحقق استراتژی های سازمان است. شناخت دیدگاههای کارکنان، راهکارهای افزایش انگیزه و تعلق، توانمندسازی، مشارکت و آموزش آنها، از جمله اهداف این وجه هستند.
مشاوران تعالی سازان از طریق طراحی و اجرای کانونهای ارزیابی و توسعه کارکنان، برگزاری آموزشهای ارتباط و فرهنگ سازمانی، سنجش تعلق و تجربه کارکنان و طراحی نقشه استراتژی منابع انسانی، سازمان ها را در جهت رسیدن به این اهداف همراهی می کنند.
همچنین در راستای اشتراک تجارب مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، سمینارهای تخصصی فصلی به میزبانی تعالی سازان جهت بررسی دغدغه های روز رهبران سازمانها برگزار می شود. برای اطلاع به موقع از جزئیات این سمینارها و شرکت در آنها، صفحه مربوطه مراجعه کنید.