تیم‌ما

ما در تعالی سازان متفاوت هستیم و به تفاوت ها احترام می گذاریم.
به رشد و توسعه سازمان ها و خودمان باور داریم و برای آن تلاش می کنیم.
همواره از دریافت نظرات و آشنایی با افراد جدید استقبال می کنیم.

درخواست همکاری

تیم‌ تعالی‌سازان

محمد میرابوالحسنی

مدیر عامل

الناز مرادی

معاون آموزش و توسعه، مدیر مدرسه استراتژی

احمد آیت الهی

مشاور مدیریت ، مدیر دپارتمان مالی

یاسمن قربان پور

مشاور مدیریت، مدیر دپارتمان استراتژی

سمانه امیری فرد

مدیر دپارتمان مدیریت ذینفعان

نایاب فاطمی

کارشناس UI/UX