مطالب مربوط به «رشد و یادگیری»

قدردانی چیست و چرا قدردانی می کنیم؟

قدردانی چیست و چرا قدردانی می کنیم؟
ابراز قدردانی: گاهی مفهوم قدردانی با تعریف و تمجید از کارهای دیگران اشتباه گرفته می شود. تعریف کردن، هر چقدر هم که مثبت باشد، نوعی قضاوت است.  تحقیقات نشان می دهد، اگر مدیری از کارکنانش تعریف کند، بیشتر کار می کنند.  یا اگر معلم از دانش آموزان تمجید کند، بیشتر درس می خوانند. البته باید توجه داشته باشیم که دریافت کنندگان این تعاریف، فقط مدتی بهتر کار می کنند! وقتی …
ادامه مطلب

آخرین نوشته‌های بخش 
گیرندگان خدمت

آخرین نوشته‌های بخش 
رشد و یادگیری