درآمدهای عملیاتی در بیمارستان‌ها

 
منظور از درآمد عملیاتی در هر کسب و کار آن دسته از درآمدهایی است که از فعالیت اصلی آن کسب و کار نشات گرفته و بدست می آیند. سوال اینجاست که فعالیت های اصلی در یک مرکز درمانی بیمارستانی چیست؟
 فعالیت های اصلی بیمارستان  را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:
1.    خدمات درمانی مثل انجام عمل جراحی، دارو و سرم درمانی، تزریق خون و فراورده های خونی، دیالیز و ...
2.    خدمات تشخیصی مثل تصویربرداری، آزمایشگاه، اسکوپی، ویزیت و مشاوره و...
3.    خدمات اقامتی مثل تخت روز اقامتی، تغذیه و لوازم اقامت
4.    خدمات مراقبتی مثل خدمات پرستاری و خدمات بازتوانی
با این تعریف درآمد عملیاتی در بیمارستان برابر است با مجموع درآمد حاصل از خدمات بیمارستانی اعم از درمانی، تشخیصی، اقامتی و مراقبتی در تمامی بخشهای بیمارستان اعم از بخشهای بستری، بستری موقت و سرپایی.
حال اگر فرض کنیم تمامی خدمات بیمارستانی بصورت جامع و کامل در پرونده الکترونیک و بالتبع صورتحساب بیماران منظور می‏گردد؛ درآمد عملیاتی بیمارستان را می توان معادل با مجموع صورتحساب بیماران در قسمت‏های مختلف بیمارستان دانست.
سوال بعدی آن است که نحوه محاسبه صورتحساب بیماران و منابع محاسباتی آنها چیست؟
بطور کلی می توان منابع محاسباتی صورتحساب بیماران را در مراکز درمانی را به چهار دسته تقسیم کرد:
1.    کتاب ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی که در آن ارزش نسبی تمامی خدمات درمانی و تشخیصی برمبنای میزان کای فنی، حرفه ای، بیهوشی، نوع خدمت، دسته خدمت، کد خدما و شرح خدمت طبقه‏بندی شده است. 
2.    بسته مراقبت‏های پرستاری که از سال 1401 قانونی شده و برمبنای ارزش نسبی خدمات پرستاری در بخشهای مختلف بر حسب هر روز اقامت مشخص گردیده است.
3.    تعرفه ریالی خدمات تشخیصی و درمانی در چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی که ابتدای هر سال توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می گردد. 
4.    مصوبات شورای عالی بیمه سلامت به عنوان مرجع عالی هدایت خدمات تشخیصی و درمانی کشور و ارائه استانداردهای روز در موضوع محاسبه خدمات تشخیصی و درمانی
با بهره گیری از منابع فوق و خدمات تشخیصی و درمانی ثبت شده برای بیماران در طول دوران اقامت و خدمت‏گیری در مراکز درمانی، مبلغ صورتحساب بیمارو بالتبع درآمد عملیاتی مرکز محاسبه می گردد.
گردآوری و تنظیم:
سیداحمد آیت اللهی
 

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده

آخرین نوشته‌های بخش 
گیرندگان خدمت

آخرین نوشته‌های بخش 
رشد و یادگیری