مقابله با مخارج بیهوده بعنوان یک استراتژی جهت بهبود ظرفیت خدمات بیمارستانی    

 
(Tackling wasteful spending as a strategy to improve hospital service capacity)
نظرات و یافته های این مقاله نظرات محقق AGNÈS COUFFINHAL  می باشد و نظرات رسمی OECD یا دولتهای عضو آن را منعلکس نمی کند.
مطالعه صورت گرفته بر روی بیمارستان هایی که از بودجهOECD  )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( استفاده می کنند، نشان می دهد که20% هزینه های بهداشتی اتلاف می شوند در حالیکه می توانستند بدون تضعیف دسترسی / کیفیت خدمات حذف شوند.
براساس این مطالعه هزینه های هدررفته در تمامی سطوح ارائه خدمات شامل بیماران، تامین کنندگان، مدیران و سیاست گذاران و به 3 شکل اصلی مشاهده شدند: 
1.    مراقبتهای بالینی بیهوده (با تاثیر اندک یا بی اثر بر سلامت): مراقبت ها و خدماتی که گاهی حتی زیان آور هم بوده اند و بیمار خدمات متناسب با نیازش را دریافت نکرده است مانند آزمایش های تکراری یا وقایع ناخواسته در حین ارائه خدمات و اقامت بیمار.
2.    عملیات غیرضروری (صرف منابع با وجود امکان جایگزینی با گزینه کاراتر و ارزان تر): خدمات و منافعی که می توانستند با صرف منابع و داروی کمتر هم به دست آیند مانند داروهای استفاده نشده ای که تجویز شده اند یا خدماتی که توسط پزشک عمومی یا پرستار قابل ارائه بودند اما بیمار را متخصص ویزیت کرده است.
3.    هدررفت مرتبط با حاکمیت سیستم (فرایندهای اداری): هزینه هایی که در بهبودی و روند درمان تاثیری ندارند و به نوعی برای سازمان یا سیاست گذاران درمان منافعی دارند و به نوعی فریب و گمراهی بیماررا در پی دارد  مانند تجویزغیرضروری برخی آزمایش ها یا تست های ورزش، سونوگرافی و یا تشکیل پرونده برای طی کردن روند اداری درمان بدون نیاز به ادامه درمان. 
توجه به مسیر سفر بیمار در بیمارستان ها، به نکاتی برای تدوین راهکارهایی جهت کاهش هزینه های بیهوده اشاره می کند. این مسیر شامل 3 قسمت عمده می باشد، نخست در نظر گرفتن راهکارهایی برای کاهش مراجعه اولیه بیمار نظیر مراجعه به پزشک عمومی در دسترس و عدم مراجعه  فوری با کمترین علائم اولیه بیماری های شایع نظیر سرماخوردگی، سپس استفاده و تخصیص بهینه منابع حین اقامت بیمار در بیمارستان شامل دارو و تجهیزات، مدیریت بهینه فضاهای بیمارستانی وفرایندهای کاری و نهایتاً اطمینان از ترخیص بدون تاخیر بیمار با بهینه سازی فرایند ترخیص و کاهش عوارض ناخواسته احتمالی حین اقامت بیمار. 
جهت شناسایی و کاهش هزینه های بیهوده می توان چهار گروه استراتژی شامل درک و شناخت ، آگاهی و اطلاع رسانی ، پرداخت هزینه درست  و ترغیب  افراد را نظر گرفت واز طریق مشارکت دادن مردم و متخصصان در شناسایی هزینه ها، تجهیز امکانات اطلاعاتی و شبکه پردازش اطلاعات و هزینه ها در بیمارستان ها و سطح جامعه درمان، مشارکت شرکتهای بیمه ای در شناسایی صحیح خدمات مورد نیاز بیمار و کارایی اقدامات صورت گرفته و نیز فرهنگ سازی و ترغیب افراد به شناسایی نیاز درمانی خود، متناسب با میزان اهمیت و ضرورت موضوع و پیگیری آن از طریق راهکارهای کم هزینه به اتخاذ استراتژی متناسب با شرایط در هر سازمان اقدام نمود. بدیهی است در این مسیر، اعتقاد و مشارکت سیاست گذاران کلان و مدیران بیمارستانی جهت اجرایی شدن استراتژی ها ضروری است.

ترجمه و تنظیم:
یاسمن قربان پور

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده

آخرین نوشته‌های بخش 
گیرندگان خدمت

آخرین نوشته‌های بخش 
رشد و یادگیری